Настоящите Общи условия уреждат правилата за ползването на интернет сайта – studentite.bg , както и взаимоотношенията между дружеството „НЕТРЕВО“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. Александър Хаджирусет 6, ЕИК 203563828, с потребителите, ползващи сайта.


Настоящите Общи условия представляват договор за услуга, който се счита сключен и има задължителна обвързваща сила между всеки регистриран посетител на платформата www.studentite.bg  и доставчика. С отварянето, разглеждането и/или използването на този сайт всеки нерегистриран посетител се счита и приема, че е запознат с разпоредбите и приема да бъде обвързан и да спазва настоящите Общи условия както и разпоредбите на чл.93е от ЗАПСП, дотолкова доколкото това е възможно преди неговата регистрация. Договорът за услуга може (но не е задължително) да бъде съхранен от страна на доставчика, в който случай представлява електронен документ, съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронния подпис.


I. Дефиниции.


1. studentite.bg  представлява виртуален информационен ресурс свободно достъпен посредством глобалната мрежа Интернет. studentite.bg е собственост на “НЕТРЕВО” ООД  и дава възможност на частни и юридически лица да публикуват, търсят и използват за лични нужди информация от всякакъв род, но основно от сферата на образованието. За краткост по-долу в документа studentite.bg  може да бъде наричан „сайта” или ”платформата”. 
2. „НЕТРЕВО” ООД е дружество, със седалище и адрес на управлениегр. Русе, ул. Александър Хаджирусет 6, ЕИК 203563828, което е собственик на сайта и за краткост същото ще бъде наричано навсякъде в настоящите общи условия „Доставчик“ на информационния ресурс.
3. Ползвателите на сайта са физически и/или юридически лица, които ползват свободно представените през web браузър информационни ресурси/данни на сайта. Същите са представителите на информационното общество, съгласно действащото българско законодателство. За краткост в настоящите общи условия същите се наричат „Потребители“ или „Потребителите“. 
4. „Злоупотреби“ или „Злоумишлени действия“ са действия нарушаващи интернет етиката, българското законодателство, настоящите общи условия и/или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, препълване на каналите, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви , смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, изпращане на нежелана поща, т.нар. непоискани търговски съобщения съгласно Закона за електронната търговия, използване на голям брой материали от сайта, по начин по който може да се предположи, че използването на същите не е с учебна цел в хипотезата на чл.24 от ЗАПСП и извън целите на сайта от даден потребител с търговска цел и/или друга цел и което ползване включва предоставянето, копирането и възпроизвеждането на съдържанието им към други сайтове и източници, както и извършване на каквито и да е било правни действия, насочени към нарушаване на интелектуална собственост, авторски права, търговски марки, промишлен дизайн или друг вид авторски изображения, както и всякакви други умишлени деяния, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

 

II. Общи условия.


1. С всяко кликване върху хипер връзка от Studentite.bg , потребителите декларират, че се съгласяват с настоящите общи условия и се съгласяват да използват studentite.bg съгласно описаните правила и условията.
2. Платформата се издържа от реклама и платени абонаменти.Всички потребители на сайта, без значение дали са регистрирани или не, се съгласяват с това, че ще виждат рекламните материали разположени в нея.
3. Всички потребители на сайта, без значение дали са регистрирани или не, имат право да използват предоставяните от studentite.bg услуги само при спазване на настоящите условия.

 

III. Права и задължения на потребителите.


1. Потребителят има право свободно и неограничено да променя предоставените при регистрацията си данни като спазва правилата, предвидени в настоящите Общи условия
2. Всеки потребител има право да използва studentite.bg безплатно и се задължава да спазва условията описани в настоящия документ. С регистрацията, представляваща едно волеизявление в електронен вид, в studentite.bg  потребителят сключва на договор за услуга между него и доставчика, с предмет, условия и срокове, описани подробно по–горе в настоящите общи условия. Незабавно след регистрацията си потребителят получава на посочения от него имейл адрес съобщение, което съдържа лична информация на потребителя и което представлява потвърждение за получаването на неговото волеизявление и съгласие с настоящите общи условия.
3. Потребителите имат право да се регистрират в studentite.bg като попълват исканите от системата данни вярно и коректно. В случай, че потребител не попълни коректно исканата му информация, администраторите на studentite.bg имат право да изтрият профилът му и цялата въведена от него информация без предупреждение.
4. Потребителите, без значение дали са регистрирани или не, нямат право да разпространяват чрез studentite.bg или да разполагат на сървърът му информация свързана с: деяния противоречащи на закона, насилие, расизъм, порнографско съдържание, заплахи, съдържание представляващо търговска тайна и друг вид информация, противоречаща на добрите нрави и доброто поведение.
5. Всеки потребител има право да прекрати напълно участието си в сайта по всяко време като се свърже с някой от администраторите на studentite.bg и има право да изтрива въведената от него информация.
6. Всеки един потребител носи пълната отговорност и последици от информацията добавена от него в платформата Studentite.bg 
7. Всеки потребител декларира, че е съгласен цялата информация въведена от него в studentite.bg да бъде достъпна и показвана на потребителите на сайта имащи нужда от нея.
8. Всеки един потребител е длъжен да проверява периодично за промени на настоящите условия за ползване.
9. Потребителите нямат право да използват сайта с рекламна цел и да публикуват в него рекламни послания, обиди или безсмислени теми и постове. 
10. Потребителят се ангажира да ползва материалите, публикувани в сайта изцяло за учебни и лични нужди и изцяло в съответствие с целите на сайта.
11. Потребителят се задължава да не злоупотребява и не извършва злоумишлени действия по какъвто и да било начин, независимо дали това накърнява интересите на доставчика и дали има вредоносни последици при ползването на сайта.

12. Потребителте се съгласяват, че при неактивност от една година техните профили ще бъдат деактивирани. Те ще се активират автоматично при последващо влизане в системата.

13. Потребителите се съгласяват, че атоматично ще получават имейл съобщения относно получени в studentite.bg лични известия или административни такива. Всеки потребител има правото да ги изключи от настройките на своя профил.

 

IV. Права и задължения на Доставчика.


1. studentite.bg има право да променя настоящите условия за ползване на информационния ресурс studentite.bg и се задължава условията да бъдат публично достъпни на настоящия интернет адрес: www.studentite.bg/Obshti-usloviq-225
2. studentite.bg не се задължава и няма обективна възможност да проверява каквато и да било информация въведена от потребителите му, включително снимков материал.
3. studentite.bg не носи отговорност за загубата на информация въведена от потребителите, и също така не носи отговорност за последиците от загубата на тази информация.
4. studentite.bg не гарантира, че предоставените от него услуги ще бъдат непрекъснати и достъпни 24 часа в денонощието седем дни в седмицата.
5 studentite.bg и неговите администратори имат право и се задължават да изтриват всяка една информация въведена от потребителите, която не отговаря на закона на Република България и да сезира съответните органи. Администраторите също така имат право да изтриват информация по собствена преценка или след подаден сигнал от други потребители за информация накърняваща техния имидж или достойнство.
6. studentite.bg има право да записва кукита (cookies или бисквитки) на компютъра на потребителя с цел безпрепятственото доставяне на услугите на сайта.
7. Доставчика поема задължението да положи необходимата, съгласно обстоятелствата, грижа като осигури възможност на потребителите да ползват безпрепятствено услугите, предоставяни чрез сайта, съобразно настоящите Общи условия и законодателството на Република България. Доставчика има правото да одобрява материалите, които се предоставят от потребителите, но не и задължението да контролира съдържанието на материалите, публикувани в сайта. Доставчикът не отговаря за съдържанието на материали и препратки извън базата данни и информационния ресурс. Също така доставчикът не носи отговорност за достоверността на информацията, отразена във всеки материал, в базата данни на сайта, в коментарите и в други сайтове към които има препратки. Доставчика не носи отговорност и за информацията представена в рекламните материали ( рекламни карета, банери и други подобни), публикувани на сайта. Същата се носи от рекламодателя или лицата предоставили рекламните материали.
8. Доставчикът има право да откаже регистрацията за ползване на сайта на определени потребители при непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, както и при установяване на тяхната недееспособност, както и несъгласието им с настоящите Общи условия.
9. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на информация, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните чрез сайта услуги.

 

V. Платени абонаменти


1. Всеки Ползвател има право да сключи договор за допълнителна услуга – абонамент чрез интернет до включените видео уроци  в съдържанието на Платформата срещу заплащане на Възнаграждение.

2. Сроковете за ползване започват да текат от момента, в който е получено плащането на дължимото възнаграждение. Абонаментът е възможен след обработване на изпратеното плащане, за което Ползвателят получава автоматично съобщение в платформата и на попълнената от Ползвателя електронна поща.

3. Ползвателят се съгласява, че след заплащане на избраното от него възнаграждение и получен абонамент до платените от него услуги, няма право да се откаже за срока на Услугите от тяхното ползване и да претендира връщане на платеното възнаграждение. Независимо от предходното, страните се съгласяват, че в случай на отказ от страна на Ползвателя преди изтичане на срока на ползването, платеното от него възнаграждение се задържа от "НетРево" ООД и служи като неустойка за упражнен отказ от настоящите условия.

4. Ползвателят се съгласява, че при констатирано от "НетРево" ООД нарушение на Общите условия и последвало санкциониране от страна на "НетРево" ООД чрез изтриване на профила на Ползвателя, "НетРево" ООД не дължи връщане на платено от страна на Ползвателя Възнаграждение или части от него. Последното служи като неустойка за обезщетяване на вредите, причинени на "НетРево" ООД, като последният има право да претендира обезщетение и за вреди, надхвърлящи размера на платеното Възнаграждение.

5."НетРево" ООД не носи отговорност и не дължи връщане на получено Възнаграждение, в случаите на измама при извършване на плащанията /ползване на чужд мобилен телефон, чужда карта и други/ от страна на потребител. При наличието на акт на компетентен орган, установяващ измамата или злоупотребата, "НетРево" ООД има право да изтрие профила на съответния потребител, без да дължи обезщетение на същия.

6. Всеки потребител има право да гледа без регистрация първите от 60 до 90 секунди от видео уроците от всяка дисциплина, както и други материали, които Платформата предостави.

7. При упражняване на Правото на достъп без регистрация за потребителите важат всички клаузи, предвидени в настоящите Общи условия, като се счита, че същите са приети от момента на зареждане на платформата от съответния потребител.

8. С изключение на предвиденото в настоящите Общи условия, Ползвателят няма право да продава, отдава под наем, да продава на лизинг, да предоставя подлицензия, да възпроизвежда, да рекламира, да разпространява, да прехвърля или споделя, да използва по какъвто и да било друг начин /включително чрез преработка, превод и други/ Съдържанието на Платформата, Софтуер и Документация или части от тях. Ползвателят няма право да предоставя достъп на трети лица до Платформата, Софтуера и Документацията.

9. "НетРево" ООД не пази, не събира и не използва данни за банкови карти при плащания в платформата. Работим със системата на „Борика“ АД и ePay.bg;

 

 

VI. Интелектуална собственост.


1. Всеки потребител, автор на материал или непотребител, но автор на материал, който се намира в информационния ресурс на сайта лично или чрез пълномощник има право да поиска писмено от доставчика да прекрати достъпа до материала от страна на потребителите на сайта. Заедно с писменото си искане същия следва да приложи всички документи, които недвусмислено доказват авторството върху материала в хипотезата на чл.3 от ЗАПСП, чийто достъп се ограничава. Доставчика е длъжен в петдневен срок от получаването на искането на адреса си на управление, като самото получаване следва да бъде във форма, която изключва всякакво съмнение за действителното получаване на искането, и след убеждаване, че отправилият искането е действително автор на материала да прекрати достъпа до същия, като в противен случай следва да заплати дължащото се авторско възнаграждение, определено от избран от страните експерт в областта на интелектуалната собственост или съгласно разпоредбите на чл.19 от ЗАПСП.
2.Потребителят декларира, че е носител на авторско право на всяко публикувано от него съдържание или има право да го разпространява при описаните в тази точка условия. Разполагайки съдържание върху сървъра на Studentite.bg , потребителят предоставя на изключително право да го използва, записва, съхранява, разпространява по какъвто и да било начин без заплащане на неограничен брой лица без териториални ограничения и без да дължи заплащане за това на потребителя предоставил съдържанието. Това право се предоставя за неограничен период от време. 
3.Потребителят се задължава да не публикува в сайта материали, които:
3.1 нарушават права върху интелектуалната собственост, включително авторски права, търговски марки, промишлен дизайн, логотипове и всякакви други материали или авторски изображения по какъвто и да е начин и съответно същия декларира, че е наясно с последващата си отговорност вследствие на предостaвянето на подобни материали в хипотезата на чл.172а и чл.172б от НК и чл.94 от ЗАПСП;
3.2 имат порнографско съдържание;
3.3 съдържат заплахи за живота и здравето на трети лица;
3.4 имат рекламна цел, ако преди това не е получено съгласието на доставчика;
3.5 нарушават каквито и да било имуществени и/или неимуществени права или законни    интереси на трети лица;
3.6 нарушават по какъвто и да било друг начин на настоящите Общи условия и на  законодателството на Република България.
4. Логото, името и авторското съдържание на платформата са обект на авторски права.В случай на неправомерни действия отговорните физически или юридически лица ще бъдат подведени под съответната наказателна, гражданска и административна отговорност и ще дължат обезщетение за нанесените на дружеството вреди.

 

VII. Приложимост. Промяна.


1. С оглед периодичното допълване и модификациите на услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с променящото се законодателство, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от доставчика без да има задължението индивидуално да уведомява отделния потребител за извършената промяна. Промяна е налице при публикуването на условията на сайта и същата влиза в сила от този момент, освен, ако не е предвидено друго, като потребителят се задължава своевременно да следи за промени в настоящите условия.
2. Разпоредбите на Общите условия се прилагат всички въпроси възникнали при ползването на сайта, като същите могат да се допълват от доставчика при констатирана необходимост.
3. Потребителят може да заяви, че не приема промените в едноседмичен срок от публикуването на промените. В този случай договорът между потребителя и доставчика се прекратява с достигане на заявлението на потребителя до доставчика. В случай, че потребителят не заяви неприемане на промените в посочения срок, той се счита обвързан от тях.

 

VIII. Други условия.


1. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
2. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора за услуга и/или настоящите Общи условия между страните по тях или отнасящи се до тях, включително спорове, породени и/или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение, разваляне прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в Общите условия и договора или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд в град Русе.


Никоя част от настоящия сайт, включително неговото авторско съдържание,не може да бъде възпроизвеждана, променяна или разпространявана в разрез с авторскоправното законодателство на Република България, без предварителното писмено съгласие на „НЕТРЕВО“ ООД като собственик на платформата в хипотезата на чл.11, чл.14, чл.93б и чл.93в от ЗАПСП. В случай на такива неправомерни действия отговорните физически или юридически лица ще бъдат подведени под съответната наказателна, гражданска и административна отговорност и ще дължат обезщетение за нанесените на дружеството вреди.


Последна актуализация: 12.01.2019г.