Видео канал
Основи на счетоводството

Основи на счетоводството

Последни въпроси

Диана КехайоваДиана Кехайова
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Социална психология« в научна област »Психология«
Жана НиколоваЖана Николова
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Възрастова психология« в научна област »Психология«
Ива ГеоргиеваИва Георгиева
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Трудова психология« в научна област »Психология«

Препоръчани уроци

Висша математика 1-ва частВисша математика 1-ва част
Висша математика 2-ра частВисша математика 2-ра част
Висша математика 3-та частВисша математика 3-та част
  Разгледайте създадените до момента видео уроци по Основи на счетоводството ... още сега! С Вашата подкрепа ще създадем още много уроци по най-различни дисциплини.
  Заглавие: Основи на счетоводството
  Споделено от: Студентската мрежа
  Научна област: Счетоводство и финанси
  Описание:
  Видеоканалът по дисциплината „Основи на счетоводството“ представя на лесен и достъпен език сложната счетоводна материя, която се изучава в университетите и икономическите гимназии.
  Дисциплината е позната още под наименованието „Обща теория на счетоводство“ и изучава основните счетоводни правила и принципи в счетоводната отчетност.

  Видеоканалът е предназначен за студентите в бакалавърска и магистърска степен на обучение на всички икономическите университети, които изучават дисциплини по теорията (основите) на счетоводството, включени в учебните планове на отделните направления и специалности.

  Уроците биха могли да бъдат полезни и за ученици от икономическите гимназии, както и за всички онези, които проявяват интерес към счетоводството като наука и приложна дейност.

  Авторът на този видеоканал е завършил магистърска степен по „Счетоводство и бизнес анализ“ в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и е съобразил изцяло съдържанието на видеоуроците с актуалните учебни планове, така че те да бъдат в максимална степен полезни на студентите при подготовката им за техните изпити.

  Съдържание на курса:

  РАЗДЕЛ I СЧЕТОВОДСТВОТО КАТО НАУКА И ПРАКТИКА

  Урок 1 - Същност и значение на счетоводството. Основни характеристики на счетоводстото и счетоводната информация.
  Урок 2 - Обект и предмет на счетоводството. Определение и съдържание на предмета на счетоводството.

  РАЗДЕЛ II ПРЕДМЕТ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

  Урок 3 - Активите като предмет на счетоводството – определение, признаване и класификация
  Урок 3.1 - Същност и характеристика на активите
  Урок 3.2 - Дълготрайни активи
  Урок 3.3 - Краткотрайни активи
  Урок 4 - Собственият капитал като предмет на счетоводството – определение, установяване и съдържание
  Урок 5 - Пасивите като предмет на счетоводството – определение, признаване и класификация
  Урок 6 - Разходите като предмет на счетоводството – определение, признаване и класификация
  Урок 7 - Приходите като предмет на счетоводството – определение, признаване и класификация
  Урок 8 - Условни активи и условни пасиви – същност и характеристики
  Урок 9 - Стопански операции и събития – същност и видове

  РАЗДЕЛ III МЕТОД НА СЧЕТОВОДСТВОТО

  Урок 10 - Определение и същност на метода на счетоводството
  Урок 11 - Балансово обобщаване и счетоводен баланс
  Урок 12 - Система на счетоводните сметки и метод на двойно записване
  Урок 13 - Документиране и счетоводни документи
  Урок 14 - Инвентаризиране и инвентаризация
  Урок 15 - Оценяване и оценки
  Урок 16 - Калкулиране и калкулация
  Урок 17 - Обобщване на информацията и съставяне на финансови отчети

  РАЗДЕЛ IV ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

  Урок 18 - Организация и нормативна уредба на счетоводството
  Урок 19 - Счетоводни принципи – определение и проявление
  Урок 20 - Счетоводна политика на предприятието – определение, съдържание и оповестявания

  РАЗДЕЛ V СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ ПО ОБЕКТИ – ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Урок 21 - Отчитане на собствения капитал и пасивите
  Урок 22 - Отчитане на дълготрайните (нетекущи) активи
  Урок 23 - Отчитане на краткотрайните (текущи) активи
  Урок 24 - Отчитане на разходите, приходите и финансовия резултат
  Урок 25 - Годишно счетоводно приключване и съставяне на финансови отчети.

  Последни отзиви

  Този видео курс е нов и все още няма отзиви към него.