Раздел
Сваляне на файл

Сваляне на файл

Последни въпроси

Франческа ХристоваФранческа Христова
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Медицина« в научна област »Медицина«
Диди ГДиди Г
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Фармакогнозия« в научна област »Фармация«
Васил ПарушевВасил Парушев
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Механика« в научна област »Транспорт, корабоплаване и авиация«

Последни материали

Анонимно споделянеАнонимно споделяне
Студент
Сподели нов файл на тема » Теория на възпитанието « в научна област » Педагогика «
Анонимно споделянеАнонимно споделяне
Студент
Сподели нов файл на тема » Картинен речник на френски език « в научна област » Език - Френски «
Анонимно споделянеАнонимно споделяне
Студент
Сподели нов файл на тема » Организационно поведение Панайотов « в научна област » Психология «
Тук можете безплатно (след регистрация) да свалите помощен материал, споделен от ваши колеги. Препоръчително е да проверите сваления файл с антивирусна програма.
<p>Парти Маркет - Онлайн магазин за парти аксесоари</p>
Споделено от:
Анонимно споделяне
Анонимно споделяне
Сваляния: 104
Коментари: 0
Благодаря: 3
13.06.2019, 23:21
Теми за държавен изпит по маркетинг
Висше училище: Тракийски университет
Научна област: Икономика
Дисциплина: Маркетинг
Тип файл: Тема
Файлов формат: .ZIP

1. Характеристика на маркетинга. Установяване на маркетинговия подход. Теоретични основи на
маркетинговия подход. Определения за маркетинга. Маркетингът като “философия на бизнеса”.
Маркетингът като дейност. Маркетингови концепции. Видове маркетинг. Съвременни тенденции в
развитието на маркетинга.
2. Маркетингова система. Понятие, принципи и функции на маркетинговата система. Елементи на
маркетинга. Маркетингов микс. Маркетингова обкръжаваща среда.
3. Разработване на пазара. Пазарът от маркетингови позиции. Показатели за анализ на пазарни структури.
Понятие, критерии и стратегии за сегментиране на пазара. Целеви пазар. Пазарна ниша. Пазарен
прозорец. Същност, стратегии и модели на позиционирането на продукта.
4. Потребителско поведение и маркетинг. Модели и подходи за изучаване на потребителското поведение.
Особености в поведението на потребителите в индустриалните пазари.
5. Вътрешна детерминираност на потребителското поведение. Мотивационни фактори, избирателно
възприятие и запомняне, нагласи на потребителите за реагиране на въздействието на обекта.
6. Външна детерминираност на потребителското поведение. Култура, субкултура, ценности, социално
положение, референтни групи, семейство, роля и статус.
7. Процес и етапи на вземане на решение за покупка. Комплексни, програмирани и импулсивни решения за
покупка.
8. Маркетингова характеристика на продуктовия микс. Понятие и обхват на продуктовия микс.
Съдържателен и структурен анализ на продукта. Концепция за жизнения цикъл на продукта. Фази на
жизнения цикъл. Модификации на жизнения цикъл. Анализ на кривата и фазите на жизнения цикъл на
продукта.
9. Стратегически решения за продукта. Решения за продуктова иновация. Решения за продуктова вариация.
Решения за продуктово елиминиране. Решения за продуктовия асортимент. Търговска марка, опаковка и
обслужване на купувачите.
10. Маркетингова характеристика на ценовия микс. Маркетингова ценова политика, ценови цели и ценови
стратегии. Основни функционални зависимости в ценовите решения относно пласмента, оборота и
разходите. Долна граница на цената.
11. Методи за ценообразуване в маркетинга. Разходно-ориентирани методи на ценообразуване. Печалбоориентирани методи на ценообразуване.” Потребителско-ориентирани методи на ценообразуване.
Конкурентно-ориентирани методи на ценообразуване.
12. Основни фактори на ценообразуването. Ценообразуване при различни типове пазари. Влияние на
пазарната динамика. Въздействия на цените във времето. Ценови стратегии.
13. Ценово диференциране. Същност, типове, форми, видове ценово диференциране. Нелинейно
ценообразуване. Комплектно ценообразуване. Ценови промоции. Ценови отстъпки и условия на
разплащане. Психологически аспекти на ценовото поведение на потребителите.
2
14. Маркетингова характеристика на дистрибуционния микс. Маркетингови цели и стратегии на
дистрибуцията. Конфликти и съгласуване на дистрибуционните цели. Избор на канали на дистрибуция.
Съображения и модели за оптимизиране на дължината и ширината на каналите на дистрибуция.
15. Дистрибутори при преките и непреките канали. Оценка за статута на дистрибуторите. Стратегии и модели
за избор на дистрибутори. Оценки за качествата на дистрибуторите. Позициониране на крайните точки на
дистрибуция. Локализиране на крайните точки на дистрибуция.
16. Маркетингова характеристика на комуникационния микс. Маркетингов комуникационен процес.
Комуникационни цели и стратегии. Лична и нелична комуникация. Създаване на съдържанието,
определяне на формата, избиране на източника на комуникационно послание.
17. Комуникационен бюджет. Методи за планиране на комуникационния бюджет. Оптимален
комуникационен бюджет. Функция на комуникационното въздействие – същност, видове и
операционализиране. Планиране на оптимален комуникационен бюджет при статична и динамична
функция на комуникационното въздействие.
18. Разпределение на комуникационния бюджет по носители и средства – методи, модели, приложение.
Медиен анализ и медийно планиране. Позициониране на електронните медии. Измерване и контрол на
комуникационното въздействие. Оценяване на ефективността на комуникацията.
19. Рекламни комуникации. Цели, стратегии и предмет на рекламата. Рекламна аудитория. Рекламни
изпълнители. Рекламни инструменти. Разработване на програма и избор на средства за насърчаване на
продажбите. Стратегии и програма за личните продажби. Стратегии и средства за пъблик рилейшънс.
20. Характеристика на маркетинговите изследвания. Същност и обхват на маркетинговите изследвания. Място
на маркетинговите изследвания в маркетинговата информационна система. Видове маркетингови
изследвания. Процедура на маркетинговите изследвания. Информационна база на маркетинговите
изследвания. Методически подходи на маркетинговите изследвания.
21. Събиране на информация при маркетинговите изследвания. Качествени методи. Методи на
наблюдението. Дескриптивни методи. Експериментални методи. Панелни методи. Периодични методи.
22. Измерване и скалиране. Основни измервателни скали. Специфични методи за скалиране. Видове въпроси
и тяхното формулиране. Съставяне на въпросник. Кодиране на въпросите.
23. Извадков подход при маркетинговите изследвания. Параметри на извадковия подход. Грешки при
извадковия подход. Модели на неслучайни извадки. Модели на случайни извадки. Статистика на
извадковия подход. Подходи за определяне обема на извадките.
24. Тестване на информацията при маркетинговите изследвания. Хипотези. Процедура по проверка на
хипотези. Непараметрични и параметрични тестове за проверка на хипотези при различни измервателни
скали.
25. Едномерни разпределения за обработване на информация при маркетинговите изследвания. Основни
характеристики и показатели. Графични измерения. Двумерни разпределения за обработване на
информация при маркетинговите изследвания. Крос-таблици. Корелационен и регресионен анализ.
26. Многомерни методи за анализ на зависимости: регресионен анализ, дисперсионен анализ, логистична
регресия.
27. Многомерни методи за анализ на взаимозависимости: факторен анализ, клъстърен анализ.
28. Маркетингово прогнозиране. Същност и класификация на методите за прогнозиране. Елементи и
особености на динамичните редове.
29. Количествени методи за прогнозиране: методи за изглаждане на динамични редове. Регресионни методи
за прогнозиране на динамични редове. Методи за прогнозиране на Бокс-Дженкинс (ARIMA и
разновидности).
30. Обекти на маркетинговия мениджмънт. Типове мениджмънт и маркетингов мениджмънт.
31. Концепция за маркетингова институция на организацията. Инвариантни и вариантни компоненти.
Проектиране на маркетинговата институция.
3
32. Система на маркетингово-мениджърските решения. Типове и характеристика. Мениджмънт на
маркетинговите дейности. Вземане на решения за маркетинговите дейности.
33. Маркетингов мениджър. Компетенции на маркетинговия мениджър. Умения на маркетинговия мениджър.
Развитие на маркетинговите мениджъри. Основни видове маркетъри. Оперативно управление на
маркетърите. Дейности спрямо маркетърите и маркетинговите мениджъри. Създаване на маркетингови
екипи.

И още.
Нужна е регистрация!

Информация за авторски права

Платформата не носи отговорност за авторските права и съдържанието на споделените в нея учебни материали. Ако споделен учебен материал нарушава Вашите авторски права се свържете с нас незабавно.
Подобни файловеСтатистика:
Търговска политика
Научна област: Икономика
Дисциплина: Икономика
Тип файл: Тема
Сваляния: 1
Коментари: 0
Благодаря: 0
Същност и съдържание на понятието - стратегия
Научна област: Икономика
Дисциплина: Маркетинг
Тип файл: Тема
Сваляния: 6
Коментари: 0
Благодаря: 0
ОДИТИРАНЕ НА МАРКЕТИНГОВАТА ДЕЙНОСТ
Научна област: Икономика
Дисциплина: Маркетинг
Тип файл: Тема
Сваляния: 4
Коментари: 0
Благодаря: 0
ПРЕДПРИЯТИЕТО В НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА
Научна област: Икономика
Дисциплина: Икономика на предприятието
Тип файл: Тема
Сваляния: 0
Коментари: 0
Благодаря: 0
Застрахователни вноски
Научна област: Икономика
Дисциплина: Застраховане
Тип файл: Тема
Сваляния: 3
Коментари: 0
Благодаря: 1
Виж библиотеката
Все още няма коментари за този файл.